กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนส่ง Mind Mapping เรื่องอินเตอร์เน็ต ได้ที่นี่

กลุ่มที่ 4
ด.ช.เขมวัฒน์ ทิพย์จ้อย เลขที่ 16 ชั้น ม. 2/4
ด.ช.จตุรพัฒน์ อึ่งกูล เลขที่ 6 ชั้น ม. 2/4
ด.ช.นาวิน จูแจ่ม เลขที่ 11 ชั้น ม. 2/4
xpdclw1_New-Sheet.jpg

กลุ่มที่ 3
1. ด.ญ. ดวงกมล พันธ์วิชัย เลขที่ 36 ชั้น ม.2/4
2. ด.ญ. เบญจวรรณ โง้วสกุล เลขที่ 37 ชั้น ม.2/4
3. ด.ญ. นริศรา สาระคำ เลขที่ 18 ชั้น ม.2/4
142218.jpg
กลุ่ม 8
ด.ญ.จุฑามาศ อินสกุล ม.2/4 เลขที่31
ด.ญ.นันทวรรณ นามโคตร์ ม.2/4 เลขที่32
ด.ญ.สุวิมล ปานสอาดม.2/4 เลขที่30


xpdijpw_New-Sheet.jpg


กลุ่มที่ 2
ด.ญ สุนิสา วงษ์เจียม เลขที่34 ม.2/4
ด.ญ สิริวรรณ กันภัย เลขที่28 ม.2/4
ด.ญ วารุณี อรรคศรี เลขที่33 ม.2/4
ด.ญ กัลยารัตน์ ปิติควร เลขที่22 ม.2/4


yfd1lon_New-Sheet.jpg


กลุ่ม 5
ด.ญ.อมรรัตน์ แจ้งประจักษ์ 2/4 เลขที่38
ด.ญ.ปรินทร ก้านคำ 2/4 เลขที่19
ด.ญ.กรณิกา แก้วเอี่ยม 2/4 เลขที่35

poppy.jpg


กลุ่มที่11
ด.ญ.มยุรี แสนคำกง ม.2/4 เลขที่27
ด.ญ.ศิริวิมล เคียงมะโน ม.2/4 เลขที่23
ด.ญ.สมสมร วงษ์่ชื้อ ม.2/4 เลขที่24
xped30h_New-Sheet.jpg


กลุ่มที่ 9
ด.ช.ณัฐภัทร ชาติทอง เลขที่ 2 2/4
ด.ช.ถิรวัฒน์ บอกบุญ เลขที่ 10 2/4
ด.ช.อภิเดช ฉลาดเก็บ เลขที่ 5 2/4

yfagah1_New-Sheet.jpg

กลุ่มที่1
ด.ช.อภิชาติ เชื้อหาญ เลขที่ 4 ม.2/4
ด.ช.คมสัน จำปา เลขที่ 1 ม.2/4
ด.ช.ณัฐวุฒิ ปากคีบทอง เลข 3 ม.2/4

y2sbqte_New-Sheet.jpg

กลุ่มที่12
ด.ญ.วิมลศิริ มังษา ม.2/4 เลขที่39
ด.ญ. เกศวารินทร์ ฉลาดทำ ม.2/4 เลขที่25
ด.ญ.ชัญญา ดาวเรือง ม.2/4 เลขที่ 17
yfawmkc_New-Sheet.jpg


กลุ่มที่ 10
ด.ช.อภิศักดิ์ กฤชแก้ว เลขที่8 ม.2/4
ด.ชยุทธพิชัย เชยใย เลขที่12 ม.2/4


1058hien_New-Sheet.jpg

กลุ่มที่ 13
ด.ช. สถาพร เขียวต่าย ม.2/4 เลขที่ 7
ด.ช.อำนาจ ศรีมณฑล ม.2/4 เลขที่ 13
ด.ช.กิตตินันท์ พานทอง ม.2/4 เลขที่ 14

1058hmex_New-Sheet.jpg
กลุ่ม9
ด.ญ.สุปรียา ผลหว้า เลขที่ 29
ด.ญ.พัชรี ศิริบูรณ์ เลขที่ 21
ด.ญ.พัชรมัย กลิ่นไกล เลขที่ 20
12f092js_New-Sheet.jpg